Archív pre zančku: Sociálna poisťovňa

Sporenie v II. dôchodkovom pilieri sa v tomto a na začiatku budúceho roka zmení. Zjednoduší sa vstup do druhého piliera a tiež prechod medzi správcovskými spoločnosťami. Ubudne zbytočnej byrokracie a sporiteľov čakajú aj ďalšie zmeny.

Jednou z podstatných zmien je aj nastavenie predvolenej investičnej stratégie, aby peniaze neležali na menej výnosných dlhopisových fondoch, ale zarábali vo výnosnejších akciových fondoch. Táto zmena môže Slovákom priniesť výrazne vyššie dôchodky v budúcnosti.

Minulý rok sa totiž dôchodkovým fondom nedarilo a ak by peniaze ostali uložené v menej výnosných garantovaných dlhopisových fondoch, tak by mohlo trvať aj niekoľko rokov kým by fondy straty z minulého roka zmazali.  

Nové individuálne garancie

Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) porovná vklady, ktoré sporiteľ odvádza do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a jeho aktuálnu nasporenú sumu v tomto dôchodkovom fonde.

Ak je táto aktuálna nasporená suma nižšia ako vklady sporiteľa, DSS rozdiel doplatí z vlastného majetku. Táto garancia sa vzťahuje len na povinné príspevky.

Zrušenie akceptačných listov

Po novom nebude musieť sporiteľ žiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu pri prestupe do inej DSS. Sporiteľ má právo zmeniť svoju DSS po 1 roku od uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo 6 mesiacov od posledného prestupu medzi DSS.

Zníženie celkovej úrovne odplát

Dôležitou zmenou pre sporiteľov je aj zníženie a zmena odplát dôchodkovým správcovským spoločnostiam. To zabezpečí pre všetkých sporiteľov v II. pilieri zvýšenie celkových úspor.

Táto zmena zvýši nasporenú sumu sporiteľa o približne 10 % v porovnaní s dnešným systémom odplát.

Dôchodková správcovská spoločnosť si bude účtovať iba odplatu za správu majetku v dôchodkovom fonde, a to v roku 2023 – 0,45 %, v roku 2024 – 0,425 % a od roku 2025 – 0,4 %.

Automatický vstup do II. piliera

Jednou z dôležitých zmien o 1. mája 2023 je automatický vstup do II. piliera, a to pri vzniku prvého dôchodkového poistenia v I. pilieri do veku 40 rokov.

Každý, komu po 1. máji 2023 vznikne prvé dôchodkové poistenie (teda budú za neho prvýkrát zaplatené odvody na dôchodkové poistenie), bude mať 180 dní, aby si vybral DSS a uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

Ak do 180 dní zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí, Sociálna poisťovňa mu DSS automaticky pridelí. Účasť v II. pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku vystúpiť. A následne ešte jedenkrát vstúpiť.

Zároveň zostáva zachovaný dobrovoľný vstup a zvyšuje sa hranica vstupu do II. piliera pre poistencov, ktorí už sú dôchodkovo poistení, ale ešte do II. piliera nevstúpili, a to z dnešných 35 rokov na 40 rokov.

Predvolená investičná stratégia

K celkovému zlepšeniu stavu úspor prispeje vo veľkej miere predvolená investičná stratégia. V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, toto opatrenie zvýši nasporenú sumu sporiteľov v II. pilieri po 40 rokoch približne o 50 %.

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude po novom automaticky každý nový sporiteľ. Do predvolenej investičnej stratégie sa budú presúvať aj existujúci sporitelia do veku 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách.

Títo sporitelia dostanú do konca februára 2023 od svojej DSS informáciu o harmonograme postupného presunu ich majetku alebo jeho časti do indexových negarantovaných dôchodkových fondov (v súlade s predvolenou investičnou stratégiou). Do 31. mája 2023 môžu svojej DSS zaslať nesúhlas s takýmto presunom majetku.

V prípade, ak sporiteľ nebude reagovať, DSS začne od 1. júla 2023 presúvať majetok z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.

Sporiteľom vo veku 54 rokov a starším, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, budú správcovské spoločnosti pripisovať nové povinné príspevky na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý bude určený pre predvolenú investičnú stratégiu. Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť podľa svojho uváženia.

Nová výplatná fáza

Nová výplatná fáza má od 1. januára 2024 zabezpečiť predovšetkým postupné a dlhodobé vyplácanie úspor. Dôchodok z II. piliera bude sporiteľ poberať z polovice nasporenej sumy najskôr formou programového výberu a následne, po jej dočerpaní, bude z druhej polovice nasporenej sumy poberať doživotný dôchodok.

Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo (pre tých sporiteľov, ktorých dôchodkové príjmy sú vyššie ako referenčná suma, to znamená priemerný mesačný dôchodok na Slovensku).

Znovuzavedenie daňovej úľavy na dobrovoľné príspevky v II. pilieri

Ide o navrhovanú zmenu v II. pilieri vo forme daňovej úľavy na dobrovoľné príspevky, ktoré si platí sporiteľ. Samotná výška daňovej úľavy je naviazaná na hrubé príjmy sporiteľa. Teda čím je príjem sporiteľa vyšší, tým je vyššia jeho daňová úľava.

Sporiteľovi s priemernou mzdou (v roku 2024) zníži táto úľava ročný základ dane o viac ako 209 eur pri platbách dobrovoľných príspevkov v maximálnej daňovo uznateľnej výške zhuba 17 eur mesačne. Sporiteľ tak zaplatí na dani z príjmu fyzických osôb menej o viac ako 39 eur ročne.

Maximálne daňové zvýhodnenie, ktoré môže sporiteľ dosiahnuť, bude vo výške približne 131 eur mesačne. V tomto prípade si bude môcť sporiteľ znížiť ročný základ dane o viac ako 1.574 eur, čo by znamenalo ročnú úsporu na dani približne 349 eur.

Osobitný výber

Navrhovanou zmenou je aj možnosť slobodne sa rozhodnúť pri výbere úspor tvorených z dobrovoľných príspevkov, ktoré si môže sporiteľ vybrať kedykoľvek, aj opakovane. Nárok vznikne tým sporiteľom, ktorí si počas účasti na starobnom dôchodkovom sporení platili aj dobrovoľné príspevky.

Sporiteľ bude mať možnosť pokračovať v dobrovoľnom sporení aj po osobitnom výbere, avšak bez možnosti daňovej úľavy. V prípade, ak sporiteľ využije osobitný výber až po dosiahnutí 55 roku života, nebude potrebné zaň nič doplácať. Osobitný výber, rovnako ako všetky plnenia z II. piliera, nepodlieha dani z príjmu.

Návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení (č. 43/2004 Z. z.) vstúpil do platnosti 8. novembra 2022.

Aj to sú zmeny, ktoré so sebou prináša rok 2023. Rezort práce pripravil opatrenia dotýkajúce sa všetkých oblastí sociálneho poistenia, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne pracujúcich, rodín aj seniorov.

Valorizácia dôchodkov o 11,8 %

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 zvýši (valorizuje) dôchodky o 11,8 % automaticky, dôchodcovia nemusia o nič osobitne žiadať.

O zvýšení dostanú písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2023 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2023.

Zvýšia sa všetky druhy dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky).

Sociálna poisťovňa v roku 2023 zvýši o 11,8 % všetky druhy dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky). Presnú výšku valorizácie si môžu dôchodcovia vypočítať aj prostredníctvom informatívnej webovej kalkulačky, ktorá je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne.  

Minimálne dôchodky a valorizácia

Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa v roku 2023 nič nemení. Pre tento druh dôchodku platí osobitný mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2023 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Zvyšuje sa suma dôchodku bez tohto zvýšenia. Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší).

Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Príklad: Dôchodca k 31. decembru 2022 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eura, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 39,40 eura na sumu 372,70 eura. Táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný dôchodok v sume 372,70 eura.

Predčasný starobný dôchodok po získaní 40 odpracovaných rokoch

Od 1. januára 2023 bude mať poistenec, ktorý získa 40 odpracovaných rokov nárok na predčasný starobný dôchodok. Človek, ktorý odíde do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, bude mať penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr.

Do odpracovaných rokov sa zároveň započítavajú aj obdobia, počas ktorých poistenec objektívne nemohol vykonávať zárobkovú činnosť (napr. obdobia vojenskej služby, starostlivosti o deti).

Rodičovský dôchodok

Rodičovský bonus, či rodičovský dôchodok, ďalší dôchodok, ktorý budú seniori poberať popri starobnom dôchodku. Vyplácať ho bude Sociálna poisťovňa automaticky podľa údajov v registri fyzických osôb pre biologického rodiča a osvojiteľa.

Rodičovský dôchodok nezvýši dieťaťu samotnú výšku odvodov a zároveň nebude mať vplyv ani na výšku budúceho dôchodku detí. Návrh rezortu práce bol schválený s podmienkou k obmedzeniu maximálnej výšky hrubých zárobkov dieťaťa, z ktorých bude môcť byť rodičovský dôchodok pre rodiča určený.

Schválený návrh ráta maximálne z 1,2 násobkom mesačnej hrubej mzdy dieťaťa pre jedného rodiča. Dieťa zároveň dostalo možnosť rodičovi dôchodok odmietnuť.

Poistenec (dieťa poberateľa dôchodku), ktorý však chce prispievať „náhradným“ rodičom alebo si želá vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku svojim rodičom, musí svoj úmysel oznámiť Sociálnej poisťovni. Urobí tak prostredníctvom formulára – Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

Následne ho doručí Sociálnej poisťovni do 28. februára 2023 nasledovnými spôsobmi:

  • osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, kde totožnosť a údaje dieťaťa na vyhlásení overí zamestnanec Sociálnej poisťovne,
  • prostredníctvom pošty, pričom podpis dieťaťa na vyhlásení overuje notár, resp. matrika,
  • ako všeobecné podanie cez portál slovensko.sk (autentifikácia cez eID).

Ak dieťa nevyhlásilo, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, čiže nedoručí žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 následne vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch bude rodičovský dôchodok súčasťou pravidelnej mesačnej výplaty dôchodku.

Suma rodičovského dôchodku pre jedného rodiča je 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Ďalšie informácie o novom inštitúte rodičovského dôchodku, podmienkach jeho nároku, postupoch a najčastejších otázkach sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Obnovenie väzby dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života

S cieľom zlepšiť finančnú udržateľnosť I. piliera a stabilizovať výplatnú fázu dôchodkov budú mať poistenci od ročníka narodenia 1967 opätovne naviazané zvyšovanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života.

Zároveň ženám, ktoré vychovali dieťa, bude aj naďalej znížený dôchodkový vek o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov.

V záujme predvídateľnosti a zapamätateľnosti dôchodkového veku sa bude rezort práce zverejňovať tieto údaje na 5 rokov dopredu.

Korekcia aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH)

Novopriznané dôchodky sa vypočítavajú podľa aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ktorá dnes rastie o sto percent priemerného príjmu. Pre udržateľnosti celého systému, dôjde k spomaleniu rastu na 95 percent.

Dôchodkovú hodnotu určuje každý rok Sociálna poisťovňa. Úprava výšky ADH výrazne zlepší udržateľnosť dôchodkového systému a zároveň reaguje na požiadavku Európskej únie, ktorá požadovala zlepšenie verejných financií o 1,8 %. Dôchodková reforma ministerstva práce ide nad rámec a navrhuje zlepšenie udržateľnosti verejných financií o 2,4 % HDP v horizonte 50 rokov.

Novela II. piliera

Najvýznamnejšími zmenami v II pilieri sú zavedenie predvolenej investičnej stratégie a zmeny v podmienkach výplatnej fázy, ktoré majú zabezpečiť postupné a dlhodobé čerpanie úspor.

Zároveň upravujeme (individuálne) garancie a znižujeme poplatky pre dôchodcovské správcovské spoločnosti. Do druhého piliera zároveň budú môcť vstúpiť tí, ktorí zmeškali vstup do 35. roku života.

Do II. piliera pôjde menej

Aktuálne platná sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier), ktorú sporiteľ odvádza zo svojich odvodov prostredníctvom Sociálnej poisťovne do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vo výške 5,50 % zostáva zachovaná aj v rokoch 2023 a 2024.

Sadzba príspevkov do II. piliera sa pôvodne mala postupne zvyšovať: od roku 2023 na 5,75 % a v roku 2024 na 6 % hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Na základe novely príslušného zákona sa však sadzba do II. piliera zvýši na 5,75 % až od roku 2025 a bude platná aj v roku 2026. Na 6 % sa táto sadzba zvýši až od roku 2027.

Primerane tomu sa upravilo aj znižovanie sumy starobného dôchodku z I. piliera. V praxi to znamená, že sporiteľom, ktorým sa pre nižšiu sadzbu príspevkov postúpia do ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume, sa bude aj starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý im v budúcnosti vznikne nárok, znižovať o menšiu pomernú časť, t. j. bude priznaný vo vyššej sume.

Koniec akceptačných listov pri prestupe v II. pilieri

S účinnosťou od 1. januára 2023 zaniká povinnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu tým sporiteľom, ktorí majú záujem v rámci II. dôchodkového piliera prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Jeho predloženie dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri uzatvorení prestupovej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení bolo doteraz podmienkou na akceptáciu tohto prestupu. Od roku 2023 táto administratívna podmienka odpadne a sporiteľ bude môcť prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti len na základe prestupovej zmluvy.

Obmedzenie však bude spočívať v možnej frekvencii týchto prestupov. Prestup medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami bude totiž možný najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.

Možnosti výplaty dôchodku z II. piliera v hotovosti a jeho zdanenie

Sociálna poisťovňa už stanovila referenčnú sumu pre výplatu dôchodku z II. dôchodkového piliera na rok 2023. Jej výška bude 521,30 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera.

Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (z II. dôchodkového piliera) programovým výberom. Programový výber sa z II. piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov.

Jedinou podmienkou programového výberu pritom je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma. V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2023 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcej sumu 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

Od 1. januára 2024 dôjde k úprave výplatnej fázy II. piliera, pričom možnosť jednorazového výberu príspevkov zostane zachovaná. Toto jednorazové vyplatenie príspevkov však bude od 1. januára 2024 podliehať daňovej povinnosti. Na žiadosti o starobný dôchodok z II. piliera podané do 31. decembra 2023 sa bude na spôsob vyplácania dôchodkov z II. piliera vzťahovať právny režim účinný do 31. decembra 2023, vrátane možnosti vyplatenia nasporených príspevkov bez nutnosti ich zdanenia.

Zmeny pri vdovských a vdoveckých dôchodkoch

Na základe poznatkov z praxe rezortu práce, schválili poslanci novelu zákona, ktorá od 1. januára 2023 umožní predĺženie nároku na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku po úmrtí jedného z manželov.

Vyplácanie v trvaní jedného roka sa predlžuje na dva roky a to pre všetkých ovdovených poistencov bez ohľadu na ich vek, počet vychovaných detí či zdravotný stav.

Vdove, alebo vdovcovi, ktorým skončil nárok na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku a k 1. januáru 2023 ešte neprešli dva roky od úmrtia partnera, sa automaticky obnoví nárok na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku za zostávajúce obdobie.

Novela zároveň upravuje podmienky nároku na vdovský a vdovecký dôchodok poistencom, ktorí vychovali jedno dieťa a to tak, že trvalý nárok na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku sa im obnoví už dovŕšením 57 rokov veku.

Úprava československých dôchodkov

Zmena sa týka poistencov, ktorí získali pred 1. januárom 1993 tzv. československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré mali získať dôchodok z Českej republiky.

V praxi však vznikali prípady, kedy nárok na dôchodok takémuto poistencovi v Českej republike nevznikol (vzhľadom na prísnejšie podmienky nároku ako v Slovenskej republike). Takýto poistenec teda dostával iba čiastkový dôchodok od Slovenskej republiky.

Na základe novej právnej úpravy sa až do vzniku nároku na dôchodok z Českej republiky bude výška dôchodku zo Slovenskej republiky vypočítavať aj z československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok na dôchodok z Českej republiky.

Táto úprava sa týka poberateľov starobných, predčasných starobných aj invalidných dôchodkov.

Generálny pardon

Pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, ktorí nesú ťarchu dlhodobo kumulovaných záväzkov voči Sociálnej poisťovni, bude parlamentom schválený inštitút generálneho pardonu znamenať pomoc, ako sa zbaviť aspoň časti pohľadávok (penále).

Pre odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (poistné) to znamená, že ak najneskôr do 31. augusta 2023 zaplatia všetko dlžné poistné, ktoré bude splatné do 31. januára 2023 a týka sa obdobia do 30. júna 2022, príslušné penále im bude odpustené.

Platená otcovská dovolenka

Novela Zákonníka práce priniesla dva týždne plateného voľna pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Novelu pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako transpozíciu EÚ smerníc do právneho poriadku SR.

Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení. Otcovskú vypláca Sociálna poisťovňa.

Dávka je určená pre otcov a po splnení zákonných podmienok ju môžu poberať najviac 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. V prípade, ak je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto období hospitalizované, toto obdobie sa predlžuje o obdobie hospitalizácie.

Nové maximálne výšky nemocenských dávok – nemocenské, tehotenské, materské, ošetrovné

V roku 2023 budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2023, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať 43,79507000 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1.313, 90 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1.357,70 eura.

Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 59,72055000 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1.791,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo 1.851,40 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma bude predstavovať 11,94411000 eura, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 358,40 eura mesačne (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 370,30 eura mesačne (pri 31 kalendárnom mesiaci).

Maximálne denné ošetrovné v roku 2023 predstavuje hodnotu 43,79507000 eura. Dávka ošetrovné (nie pandemické ošetrovné), ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 613,20 eura.

Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1.313,90 eura mesačne (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 1.357,70 eura mesačne (pri 31 kalendárnom mesiaci).

Zvýšenie úrazových dávok o 10,9 %

Od 1. januára 2023 vzrastú aj úrazové dávky – úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 10,9 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2023 bude 66.153,80 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2023 zvyšuje na 66.153,80 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v roku 2023 predstavovať 33.077,40 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2023 bude vo výške 3.308,80 eura. Na hodnotu 3.308,80 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti

Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti sa v roku 2023 zmenia až od 1. júla 2023, dovtedy platia sumy, ktoré sú stanovené od 1. júla 2022 do 30. júna 2023.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je aktuálne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1.234,30 eur a pri 30-dňovom mesiaci 1.194,50 eur. Dávku možne poberať najviac šesť mesiacov. Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci / dohodári na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktoré viedli k poisteniu v nezamestnanosti.

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie (730 dní v posledných štyroch rokoch) poistení dobrovoľne.

Na garančnú dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce) a člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z týchto vzťahov.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3.633 eur. Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na garančnú dávku platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.