Archív pre zančku: Podnikatelia

Od 1. apríla 2022 môžu zamestnávatelia v prípade krízovej situácie žiadať o finančnú podporu zo systému skrátenej práce.

Ide o historicky prvý zákonný systém pomoci pre udržanie zamestnanosti a ochranu pracovných miest na Slovensku. Úrady práce a Ústredie práce už prijímajú prvé žiadosti.

Podanie žiadosti na príslušný správny orgán v lehote

Prijímateľom žiadosti o podporu v čase skrátenej práce je príslušný úrad práce alebo ústredie práce v závislosti od vonkajšieho faktora.

V prípade mimoriadnej situácie, výnimočného alebo núdzového stavu, či mimoriadnej okolnosti o žiadosti rozhoduje príslušný úrad práce podľa sídla zamestnávateľa.

Ak je vonkajším faktorom okolnosť vyššej moci (napr. požiar), v tomto prípade sa žiadosť podáva na ústredie práce.

Žiadosť o poskytnutie podpory je možné podať na príslušný úrad práce/ústredie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o podporu.

Časti zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže mať viac častí podniku. Rozumie sa tým len organizačná zložka alebo prevádzkareň. Ak je časť podniku aj zamestnávateľom, žiadosť podáva sama za seba a vychádza sa z počtu zamestnancov tejto konkrétnej časti.

Ak časť podniku nie je zamestnávateľom, obmedzenie činnosti sa určuje v každej samostatne. Pre poskytnutie podpory je nevyhnutné, aby zamestnávateľ preukázal existenciu časti podniku zapísaním do príslušného registra (živnostenský alebo obchodný). Nepostačuje, aby zamestnávateľ určil organizačné zložky interným predpisom.

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

V zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora sa za takého partnera považuje prijímateľ finančných prostriedkov z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, v tomto prípade Sociálnej poisťovne.

Ak podpora prevyšuje hodnotu 100.000 €, zamestnávateľ má povinnosť zapísania v RPVS. Ak táto podmienka nie je splnená, podpora nemôže byť poskytnutá.

Agentúra dočasného zamestnávania

Zamestnanci agentúry vykonávajú svoju prácu na základe pracovného pomeru. To znamená, že sú priamo zamestnancami agentúry, aj keď vykonávajú prácu pre iného užívateľského zamestnávateľa.

Agentúra dočasného zamestnávania je po splnení zákonných podmienok oprávneným žiadateľom o podporu. Pri posúdení obmedzenia činnosti sa vychádza z celkového počtu zamestnancov agentúry.

Užívateľský zamestnávateľ nemá pracovníkov z agentúry v pracovnom pomere, preto nie je oprávneným žiadateľom podpory na týchto zamestnancov.

Kde nájsť viac informácií

Na webovej stránke www.skratenapraca.gov.sk nájdu zamestnávatelia a zamestnanci všetky potrebné informácie o tom ako systém skrátenej práce funguje, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú podmienky poskytnutia podpory, aká je výška podpory, aké informácie sa uvádzajú v žiadosti, často kladené otázky a tiež videá vysvetľujúce systém skrátenej práce. Na tejto webstránke sú dostupné aj žiadosti o podporu.

Živnostníci, ktorí v dôsledku pandemických opatrení museli prerušiť alebo obmedziť svoju činnosť, môžu za mesiac marec 2022 žiadať o príspevok.

Finančná pomoc im bude po splnení všetkých podmienok vyplatená z projektu určeného špeciálne pre SZČO. Podmienky poskytovania pomoci sú nastavené podobne ako v prípade podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľov.

Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorej poklesli tržby najmenej o 40 % , pričom prevádzkuje svoju činnosť nepretržite po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok.

Súčasne musí byť splnená podmienka platenia nemocenského a dôchodkového poistenia v rovnakom trvaní. Tento projekt na podporu udržania pracovných miest SZČO sa nevzťahuje na spoločnosti s ručením obmedzeným.

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa bude poskytovať vo výške 60% vymeriavacieho základu, z ktorého je SZČO povinná platiť poistné na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie k 28. februáru 2022, najviac však v sume 810 eur .

V prípade, ak žiadateľ súčasne vykonáva aj inú prácu na základe pracovného pomeru alebo uzatvorenej dohody, suma čistého príjmu z tejto činnosti sa odpočíta od výšky príspevku. SZČO, ktorej bol poskytnutí príspevok, má povinnosť pokračovať v zárobkovej činnosti najmenej dva mesiace po mesiaci, za ktorý čerpala finančnú pomoc.

Žiadatelia o príspevok musia vyplniť a podpísať žiadosť, vrátane vyhlásenia o poskytnutí pomoci, a odoslať ju poštou alebo doručiť osobne na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa územného obvodu, kde vykonávajú zárobkovú činnosť.

Živnostníci majú možnosť aj elektronického podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Na stránke pomahameludom.sk sú zverejnené všetky potrebné informácie a dokumenty, vrátane žiadosti o poskytnutie príspevku a automaticky vyhľadávač príslušného úradu, kam adresovať žiadosť. Žiadosti za kalendárny mesiac marec 2022 je potrebné predložiť najneskôr do 30. apríla 2022 .

Po doručení žiadosti a kontrole splnenia podmienok oprávnenosti, úrad práce vyhotoví dohodu o poskytnutí príspevku. Následne vyzve (telefonicky/emailom) žiadateľa na podpis.

Úrad práce bude uprednostňovať osobné podpísanie predmetnej dohody. V prípade, ak žiadateľ nemôže prísť na úrad osobne, bude mu zaslaná dohoda poštou na podpis.