Archív pre zančku: Ministerstvo práce

Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj niektoré príplatky za prácu v neštandardných časoch, ktoré sa zvyšujú automaticky.

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa od 1. januára 2024 zvyšuje zo súčasných 700 eur na 750 eur. V budúcom roku sa tak zvýši o 50 eur, čo predstavuje nárast o 7,14 %. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok v rozsahu 40 hodín týždenne. Základná minimálna hodinová mzda sa zvyšuje z 4,023 eur na 4,310 eur.

V prípade kratšieho pracovného úväzku sa suma mesačnej minimálnej mzdy pomerne skráti.

Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky zvyšujú aj niektoré príplatky za prácu v neštandardnom čase. Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu, to znamená 2,155 eur pre rok 2024.

Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi príplatok najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo v budúcom roku predstavuje sumu 4,31 eur.

V prípade nočnej práce dostane zamestnanej príplatok najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu, teda v budúcom roku 1,724 eur.

StupeňMinimálne mzdové nároky v roku 2023 určené z minimálnej mzdy 700 eurMinimálne mzdové nároky v roku 2024 určené z minimálnej mzdy 750 eur
Suma minimálneho mzdového nároku za mesiacSuma minimálneho mzdového nároku za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodínSuma minimálneho mzdového nároku za mesiacSuma minimálneho mzdového nároku za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín
1700 eur4,023 eur750 eur4,310 eur
2816 eur4,690 eur866 eur4,977 eur
3932 eur5,356 eur982 eur5,644 eur
41048 eur6,023 eur1098 eur6,310 eur
51164 eur6,690 eur1214 eur6,977 eur
61280 eur7,356 eur1330 eur7,644 eur

*uvádzané sumy minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom zodpovedajú práci zamestnanca na ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín

Názov peňažného plneniaSumy mzdových plnení od 1.6.2023 do 31.12.2023 (ustanovené ako percentuálny podiel minimálnej mzdy 700 eur/mes)Sumy mzdových plnení od 1.1.2024 do 31.12.2024 (ustanovené ako percentuálny podiel minimálnej mzdy 750 eur/mes)
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (základná suma)2,0115 eur50 %2,155 eur50 %
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (znížená suma)1,81035 eur45 %1,9395 eur45 %
Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (základná suma)4,023 eur100 %4,31 eur100 %
Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (znížená suma)3,6207 eur90 %3,879 eur90 %
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu „štandardnú“ (základná suma)1,6092 eur40 %1,724 eur40 %
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu „štandardnú“ (znížená suma)1,40805 eur35 %1,5085 eur35 %
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu „rizikovú“2,0115 eur50 %2,155 eur50 %
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce0,8046 eur20 %0,862 eur20 %
Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska0,8046 eur20 %0,862 eur20 %

Ak by sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodli na konkrétnej sume minimálnej mzdy, jej výšku by určoval zákonný automat. To znamená 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy za kalendárny rok 2022, čo predstavuje 744 eur mesačne.

Aj to sú zmeny, ktoré so sebou prináša rok 2023. Rezort práce pripravil opatrenia dotýkajúce sa všetkých oblastí sociálneho poistenia, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne pracujúcich, rodín aj seniorov.

Valorizácia dôchodkov o 11,8 %

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 zvýši (valorizuje) dôchodky o 11,8 % automaticky, dôchodcovia nemusia o nič osobitne žiadať.

O zvýšení dostanú písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2023 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2023.

Zvýšia sa všetky druhy dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky).

Sociálna poisťovňa v roku 2023 zvýši o 11,8 % všetky druhy dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky). Presnú výšku valorizácie si môžu dôchodcovia vypočítať aj prostredníctvom informatívnej webovej kalkulačky, ktorá je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne.  

Minimálne dôchodky a valorizácia

Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa v roku 2023 nič nemení. Pre tento druh dôchodku platí osobitný mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2023 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Zvyšuje sa suma dôchodku bez tohto zvýšenia. Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší).

Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Príklad: Dôchodca k 31. decembru 2022 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eura, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 39,40 eura na sumu 372,70 eura. Táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný dôchodok v sume 372,70 eura.

Predčasný starobný dôchodok po získaní 40 odpracovaných rokoch

Od 1. januára 2023 bude mať poistenec, ktorý získa 40 odpracovaných rokov nárok na predčasný starobný dôchodok. Človek, ktorý odíde do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, bude mať penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr.

Do odpracovaných rokov sa zároveň započítavajú aj obdobia, počas ktorých poistenec objektívne nemohol vykonávať zárobkovú činnosť (napr. obdobia vojenskej služby, starostlivosti o deti).

Rodičovský dôchodok

Rodičovský bonus, či rodičovský dôchodok, ďalší dôchodok, ktorý budú seniori poberať popri starobnom dôchodku. Vyplácať ho bude Sociálna poisťovňa automaticky podľa údajov v registri fyzických osôb pre biologického rodiča a osvojiteľa.

Rodičovský dôchodok nezvýši dieťaťu samotnú výšku odvodov a zároveň nebude mať vplyv ani na výšku budúceho dôchodku detí. Návrh rezortu práce bol schválený s podmienkou k obmedzeniu maximálnej výšky hrubých zárobkov dieťaťa, z ktorých bude môcť byť rodičovský dôchodok pre rodiča určený.

Schválený návrh ráta maximálne z 1,2 násobkom mesačnej hrubej mzdy dieťaťa pre jedného rodiča. Dieťa zároveň dostalo možnosť rodičovi dôchodok odmietnuť.

Poistenec (dieťa poberateľa dôchodku), ktorý však chce prispievať „náhradným“ rodičom alebo si želá vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku svojim rodičom, musí svoj úmysel oznámiť Sociálnej poisťovni. Urobí tak prostredníctvom formulára – Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

Následne ho doručí Sociálnej poisťovni do 28. februára 2023 nasledovnými spôsobmi:

  • osobne v pobočke Sociálnej poisťovne, kde totožnosť a údaje dieťaťa na vyhlásení overí zamestnanec Sociálnej poisťovne,
  • prostredníctvom pošty, pričom podpis dieťaťa na vyhlásení overuje notár, resp. matrika,
  • ako všeobecné podanie cez portál slovensko.sk (autentifikácia cez eID).

Ak dieťa nevyhlásilo, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, čiže nedoručí žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 následne vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch bude rodičovský dôchodok súčasťou pravidelnej mesačnej výplaty dôchodku.

Suma rodičovského dôchodku pre jedného rodiča je 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie.

Ďalšie informácie o novom inštitúte rodičovského dôchodku, podmienkach jeho nároku, postupoch a najčastejších otázkach sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Obnovenie väzby dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života

S cieľom zlepšiť finančnú udržateľnosť I. piliera a stabilizovať výplatnú fázu dôchodkov budú mať poistenci od ročníka narodenia 1967 opätovne naviazané zvyšovanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života.

Zároveň ženám, ktoré vychovali dieťa, bude aj naďalej znížený dôchodkový vek o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov.

V záujme predvídateľnosti a zapamätateľnosti dôchodkového veku sa bude rezort práce zverejňovať tieto údaje na 5 rokov dopredu.

Korekcia aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH)

Novopriznané dôchodky sa vypočítavajú podľa aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ktorá dnes rastie o sto percent priemerného príjmu. Pre udržateľnosti celého systému, dôjde k spomaleniu rastu na 95 percent.

Dôchodkovú hodnotu určuje každý rok Sociálna poisťovňa. Úprava výšky ADH výrazne zlepší udržateľnosť dôchodkového systému a zároveň reaguje na požiadavku Európskej únie, ktorá požadovala zlepšenie verejných financií o 1,8 %. Dôchodková reforma ministerstva práce ide nad rámec a navrhuje zlepšenie udržateľnosti verejných financií o 2,4 % HDP v horizonte 50 rokov.

Novela II. piliera

Najvýznamnejšími zmenami v II pilieri sú zavedenie predvolenej investičnej stratégie a zmeny v podmienkach výplatnej fázy, ktoré majú zabezpečiť postupné a dlhodobé čerpanie úspor.

Zároveň upravujeme (individuálne) garancie a znižujeme poplatky pre dôchodcovské správcovské spoločnosti. Do druhého piliera zároveň budú môcť vstúpiť tí, ktorí zmeškali vstup do 35. roku života.

Do II. piliera pôjde menej

Aktuálne platná sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový pilier), ktorú sporiteľ odvádza zo svojich odvodov prostredníctvom Sociálnej poisťovne do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vo výške 5,50 % zostáva zachovaná aj v rokoch 2023 a 2024.

Sadzba príspevkov do II. piliera sa pôvodne mala postupne zvyšovať: od roku 2023 na 5,75 % a v roku 2024 na 6 % hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Na základe novely príslušného zákona sa však sadzba do II. piliera zvýši na 5,75 % až od roku 2025 a bude platná aj v roku 2026. Na 6 % sa táto sadzba zvýši až od roku 2027.

Primerane tomu sa upravilo aj znižovanie sumy starobného dôchodku z I. piliera. V praxi to znamená, že sporiteľom, ktorým sa pre nižšiu sadzbu príspevkov postúpia do ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky v nižšej sume, sa bude aj starobný dôchodok z I. piliera, na ktorý im v budúcnosti vznikne nárok, znižovať o menšiu pomernú časť, t. j. bude priznaný vo vyššej sume.

Koniec akceptačných listov pri prestupe v II. pilieri

S účinnosťou od 1. januára 2023 zaniká povinnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu tým sporiteľom, ktorí majú záujem v rámci II. dôchodkového piliera prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Jeho predloženie dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri uzatvorení prestupovej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení bolo doteraz podmienkou na akceptáciu tohto prestupu. Od roku 2023 táto administratívna podmienka odpadne a sporiteľ bude môcť prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti len na základe prestupovej zmluvy.

Obmedzenie však bude spočívať v možnej frekvencii týchto prestupov. Prestup medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami bude totiž možný najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.

Možnosti výplaty dôchodku z II. piliera v hotovosti a jeho zdanenie

Sociálna poisťovňa už stanovila referenčnú sumu pre výplatu dôchodku z II. dôchodkového piliera na rok 2023. Jej výška bude 521,30 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, teda z I. dôchodkového piliera.

Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (z II. dôchodkového piliera) programovým výberom. Programový výber sa z II. piliera uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov.

Jedinou podmienkou programového výberu pritom je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma. V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2023 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcej sumu 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

Od 1. januára 2024 dôjde k úprave výplatnej fázy II. piliera, pričom možnosť jednorazového výberu príspevkov zostane zachovaná. Toto jednorazové vyplatenie príspevkov však bude od 1. januára 2024 podliehať daňovej povinnosti. Na žiadosti o starobný dôchodok z II. piliera podané do 31. decembra 2023 sa bude na spôsob vyplácania dôchodkov z II. piliera vzťahovať právny režim účinný do 31. decembra 2023, vrátane možnosti vyplatenia nasporených príspevkov bez nutnosti ich zdanenia.

Zmeny pri vdovských a vdoveckých dôchodkoch

Na základe poznatkov z praxe rezortu práce, schválili poslanci novelu zákona, ktorá od 1. januára 2023 umožní predĺženie nároku na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku po úmrtí jedného z manželov.

Vyplácanie v trvaní jedného roka sa predlžuje na dva roky a to pre všetkých ovdovených poistencov bez ohľadu na ich vek, počet vychovaných detí či zdravotný stav.

Vdove, alebo vdovcovi, ktorým skončil nárok na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku a k 1. januáru 2023 ešte neprešli dva roky od úmrtia partnera, sa automaticky obnoví nárok na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku za zostávajúce obdobie.

Novela zároveň upravuje podmienky nároku na vdovský a vdovecký dôchodok poistencom, ktorí vychovali jedno dieťa a to tak, že trvalý nárok na výplatu vdovského/vdoveckého dôchodku sa im obnoví už dovŕšením 57 rokov veku.

Úprava československých dôchodkov

Zmena sa týka poistencov, ktorí získali pred 1. januárom 1993 tzv. československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré mali získať dôchodok z Českej republiky.

V praxi však vznikali prípady, kedy nárok na dôchodok takémuto poistencovi v Českej republike nevznikol (vzhľadom na prísnejšie podmienky nároku ako v Slovenskej republike). Takýto poistenec teda dostával iba čiastkový dôchodok od Slovenskej republiky.

Na základe novej právnej úpravy sa až do vzniku nároku na dôchodok z Českej republiky bude výška dôchodku zo Slovenskej republiky vypočítavať aj z československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok na dôchodok z Českej republiky.

Táto úprava sa týka poberateľov starobných, predčasných starobných aj invalidných dôchodkov.

Generálny pardon

Pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, ktorí nesú ťarchu dlhodobo kumulovaných záväzkov voči Sociálnej poisťovni, bude parlamentom schválený inštitút generálneho pardonu znamenať pomoc, ako sa zbaviť aspoň časti pohľadávok (penále).

Pre odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (poistné) to znamená, že ak najneskôr do 31. augusta 2023 zaplatia všetko dlžné poistné, ktoré bude splatné do 31. januára 2023 a týka sa obdobia do 30. júna 2022, príslušné penále im bude odpustené.

Platená otcovská dovolenka

Novela Zákonníka práce priniesla dva týždne plateného voľna pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Novelu pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako transpozíciu EÚ smerníc do právneho poriadku SR.

Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení. Otcovskú vypláca Sociálna poisťovňa.

Dávka je určená pre otcov a po splnení zákonných podmienok ju môžu poberať najviac 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. V prípade, ak je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto období hospitalizované, toto obdobie sa predlžuje o obdobie hospitalizácie.

Nové maximálne výšky nemocenských dávok – nemocenské, tehotenské, materské, ošetrovné

V roku 2023 budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2023, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať 43,79507000 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1.313, 90 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1.357,70 eura.

Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 59,72055000 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1.791,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo 1.851,40 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma bude predstavovať 11,94411000 eura, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 358,40 eura mesačne (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 370,30 eura mesačne (pri 31 kalendárnom mesiaci).

Maximálne denné ošetrovné v roku 2023 predstavuje hodnotu 43,79507000 eura. Dávka ošetrovné (nie pandemické ošetrovné), ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 613,20 eura.

Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1.313,90 eura mesačne (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 1.357,70 eura mesačne (pri 31 kalendárnom mesiaci).

Zvýšenie úrazových dávok o 10,9 %

Od 1. januára 2023 vzrastú aj úrazové dávky – úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 10,9 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2023 bude 66.153,80 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2023 zvyšuje na 66.153,80 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v roku 2023 predstavovať 33.077,40 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2023 bude vo výške 3.308,80 eura. Na hodnotu 3.308,80 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti

Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti sa v roku 2023 zmenia až od 1. júla 2023, dovtedy platia sumy, ktoré sú stanovené od 1. júla 2022 do 30. júna 2023.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je aktuálne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1.234,30 eur a pri 30-dňovom mesiaci 1.194,50 eur. Dávku možne poberať najviac šesť mesiacov. Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci / dohodári na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktoré viedli k poisteniu v nezamestnanosti.

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie (730 dní v posledných štyroch rokoch) poistení dobrovoľne.

Na garančnú dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce) a člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z týchto vzťahov.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3.633 eur. Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na garančnú dávku platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Prináša zmeny vo forme zmien v poplatkoch, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera.

Novela z dielne rezortu práce zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a môže priniesť sporiteľom po 40 rokoch sporenia v priemere o 64 % viac úspor.

Predvolená stratégia

K celkovému zlepšeniu stavu úspor, prispeje vo veľkej miere predvolená investičná stratégia. V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, toto opatrenie zvýši nasporenú sumu sporiteľov v II. pilieri po 40 rokoch približne o 50 %.

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude po novom automaticky každý nový sporiteľ (resp. existujúci sporitelia do veku 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách).

Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť podľa svojho uváženia.

Budeme platiť menej

Cieľom rezortu práce je zabezpečiť pre ľudí zvýšenie ich budúcich dôchodkov, individuálnu garanciu vkladov do II. piliera, ako aj ich následne dedenie, ktoré novela predlžuje o 10 rokov.

Dôležitou zmenou pre sporiteľov je aj zníženie a zmena poplatkov dôchodkovým správcovským spoločnostiam, čo zabezpečí pre všetkých sporiteľov v II. pilieri zvýšenie celkových úspor.

Táto zmena zvýši nasporenú sumu sporiteľa o približne 10 % v porovnaní s dnešným systémom. Zároveň rezort práce týmto návrhom akceptovalo žiadosti odbornej verejnosti, ktorá považovala účtovanie odplaty za zhodnotenie v pasívnych fondoch za neakceptovateľné.

Dobrovoľne aj automaticky

Sporiteľom vo veku 54 rokov a starším, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, budú správcovské spoločnosti presúvať povinné príspevky na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý bude určený pre predvolenú investičnú stratégiu.

Všetci ostatní sporitelia budú mať možnosť dobrovoľne vstúpiť predvolenej investičnej stratégie na základe vlastného uváženia, resp. zohľadnení odporúčania svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Vstup do 40 rokov

Jednou z dôležitých zmien je automatický vstup do II. piliera, a to pri prvom dôchodkovom poistení z I. piliera do veku 40 rokov. Súčasný stav dovoľuje sporiteľom vstúpiť do II. piliera len do 35 roku živa. Po novom budú mať všetci sporitelia možnosť vstupovať až do 40 rokov, pričom táto hranica sa bude aktívne prispôsobovať zmene dôchodkového veku.

„Automatickým vstupom dávame, ľuďom príležitosť sporiť si na dôchodok efektívnejšie Účasť v II. pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku vystúpiť,“

UVIEDOL REZORT PRÁCE.

Štát od dnes zjednodušuje život rodičom novonarodených detí. Už nebudú musieť absolvovať tortúru po úradoch, aby vybavili všetko potrebné. Rodný list alebo napríklad príspevok pri narodení dieťaťa dostanú rodičia automaticky.

Vybavenie formalít pri narodení dieťaťa výrazne zjednoduší jednotný formulár (dohoda o mene a priezvisku dieťaťa), ktorý rodičia podpíšu ešte v pôrodnici. Všetko ostatné už potom za rodičov automaticky vybaví štát.

Rodný list poštou

Nemocnice posielajú údaje o narodení dieťaťa priamo do systémov matrík. Rodičia už na matriku nemusia chodiť osobne. Rodný list potom matrika pošle na adresu matky doporučene poštou.

Rodičia doteraz museli hlásiť meno dieťaťa priamo na matričnom úrade. Rodič potom musel prihlásiť dieťa do zdravotnej poisťovne, potom ísť k pediatrovi a gynekológovi a nakoniec ešte na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa.

„Skrátka, rodičov po narodení bábätka čakal náročný administratívny kolotoč. S tým je koniec. Aby rodičia dali svojmu dieťaťu meno, už nemusia hneď bežať na matriku – a to sa týka teda najmä oteckov, ktorí museli na matrike potvrdiť, že súhlasia s menom, ktoré nahlásila v nemocnici matka. Po novom môžu rodičia dohodu o mene vybaviť hneď priamo v pôrodnici, kde ju obaja spoločne podpíšu. Rodný list potom matrika odošle na adresu mamičky. Od 1. augusta už ani nebude potrebné prihlasovať dieťa ani do zdravotnej poisťovne, lebo automaticky dostane zdravotnú poisťovňu matky. A na jej účet príde aj príspevok pri narodení dieťaťa,“

ozrejmila Remišová.

Výrazne jednoduchší

Po novom sa teda rodičia po narodení dieťaťa vyhnú behaniu po viacerých úradoch. Okrem matriky však štát za rodičov vybaví aj prihlásenie do zdravotnej poisťovne. Štát prihlási dieťa automaticky do rovnakej poisťovne akú má matka.

„Systém sme zjednodušili až do takej úrovne, že rodičia dnes už podpíšu iba jeden formulár. Tým je Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa, ktorú podpíšu ešte v pôrodnici. Následne už celý proces zbehne automaticky. Túto zmenu bolo možné zrealizovať aj vďaka úzkej spolupráci s pediatrami, pôrodnicami a Národným centrom zdravotníckych informácií,“

uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Najväčšou výhodou však je, že rodičia po novom nemusia ísť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa. Dávka príde rodičom automaticky na účet. Úrad práce pošle dávku na účet, ktorý má v evidencii. Pokiaľ účet nemá, tak rodičov kontaktuje telefonicky a rodiča ani v tom prípade nebudú musieť ísť osobne na Úrad práce.

Nebolo to jednoduché

Zaviesť túto prvú a zároveň najkomplexnejšiu životnú situáciu nebolo podľa ministersky Veroniky Remišovej vôbec jednoduché a je to spoločný výsledok úsilia rezortov informatizácie, vnútra, sociálnych vecí a rodiny a ministerstva zdravotníctva.

„Myslím, že toto je najlepší dôkaz, že táto vláda pracuje pre ľudí a prináša dobré riešenia a reformy aj v náročných časoch. Keď ide o pomoc pre ľudí, vieme vždy ťahať za rovnaký koniec a ja si to veľmi vážim,“

zdôraznila Remišová.

Vybavenie rodného listu však prebehne automaticky len v prípade, keď rodičia dohodu o mene a priezvisku narodeného dieťaťa podpíšu v pôrodnici do 24 hodín po pôrode. Ak by to rodičia nestihli, tak musia ísť na matriku osobne a behaniu po úradoch sa teda v toto prípade nevyhnú.

Aj ďalšie služby

Štát plánuje elektronizáciu a zjednodušenie aj ďalších služieb štátu. Medzi ďalšie služby, ktoré by sa mali dočkať zjednodušenia je napríklad hľadanie nového zamestnania, strata zamestnania alebo napríklad začiatok podnikania. Zjednodušiť by sa mal aj prepis a kúpa auta a tiež napríklad kúpa nehnuteľnosti.

„Rovnako proaktívne ako sme teraz pomohli rodičom, ktorým sa narodilo dieťa, bude štát pomáhať aj ľuďom, ktorí stratia alebo si hľadajú zamestnanie, chcú začať podnikať, kupujú si motorové vozidlo, alebo nehnuteľnosť na bývanie. Postupne spustíme až 16 životných situácií, ktoré zbavíme byrokracie a pri riešení ktorých bude štát ústretovo pomáhať občanom. Je to ďalší krok na ceste k fungujúcemu a prosperujúcemu Slovensku,“

dodala vicepremiérka Remišová.

Potupne by mali pribudnúť aj ďalšie služby, ktoré sa viac zautomatizujú a teda zjednodušia. Štát chce priniesť postupne 16 automatizovaných služieb v rôznych životných situáciach.

Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. Zákonník práce ustanovuje viacero pravidiel, ktoré je pritom potrebné dodržiavať.

Podľa zákonníka práca

Štandardne má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere nárok na štyri týždne dovolenky za kalendárny rok. Jej dĺžka sa však môže meniť v závislosti od veku, či povolania.

Problematika dovolenky je upravená v ustanoveniach Zákonníka práce (§ 100 až § 117 z. č. 311/2001 Z. z.). Zamestnanec, ktorý do konca roka dovŕši najmenej 33 rokov má nárok na päť týždňov dovolenky.

Rovnako je to i v prípade zamestnankyne či zamestnanca, ktorý sa nepretržite stará celý kalendárny rok o dieťa. V prípade učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov sa nárok na dovolenku zvyšuje na 8 týždňov. Jej dĺžku môže upravovať aj kolektívna zmluva.

Určovanie dovolenky

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po dohode so zamestnancom podľa plánu dovoleniek s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov.

Cieľom je naplánovať rozloženie dovolenky zamestnancov na celý kalendárny rok, aby každý zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla v celku a do konca kalendárneho roka.

Operatívne je možné ho meniť. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.

Napriek tomu, že dovolenku určuje zamestnávateľ, zamestnanec môže navrhnúť dátum, v ktorom by rád čerpal voľno. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať jednak na úlohy zamestnávateľa ako aj na oprávnené záujmy zamestnanca, ktorými môžu byť napr. školské prázdniny, rodinné oslavy.

Čerpanie dovolenky

Zamestnanec by si mal vyčerpať dovolenku spravidla do konca daného kalendárneho roka, ktorému jej čerpanie prislúcha. V prípade, že u neho nastali prekážky v práci, resp. zamestnávateľ neurčil jej čerpanie, presúva sa mu táto dovolenka do ďalšieho kalendárneho roka.

Ak zamestnávateľ neurčí čerpanie tejto zostatkovej dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, zamestnanec si môže určiť jej čerpanie sám. Vyčerpať si ju však musí do konca príslušného kalendárneho roka.

Až po materskej

Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Dovolenku je zamestnávateľ povinný oznámiť pracovníkovi aspoň 14 dní vopred, ak sa nedohodnú inak.

Štandardne by sa dovolenka mala čerpať vcelku alebo vo väčších časových úsekoch. Ak sa poskytuje vo viacerých častiach, aspoň jedna časť musí byť v trvaní najmenej dvoch týždňov. Zamestnanec sa však so svojim zamestnávateľom môže dohodnúť aj na inej dĺžke, ktorá bude obom stranám vyhovovať.

Zmena čerpania dovolenky

Zamestnávateľ môže z vážnych dôvodov odvolať zamestnanca z dovolenky. V takomto prípade je však povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli.

Zamestnávateľ vás teda môže povolať naspäť do práce napríklad aj v prípade, keď ste v zahraničí alebo máte zaplatenú dovolenku. V tom prípade, ale znáša všetky náklady s tým spojené. Napríklad vám musí preplatiť cenu letenky alebo cenu dovolenku, ak ste ju museli zrušiť.

Pomôže inšpekcia práce

Najčastejšie sa na inšpekciu práce v tejto súvislosti podľa rezortu práce obracajú zamestnanci. Podľa rezortu práce nie sú však výnimkou ani situácie, kedy sa o poradenstvo zaujíma zamestnávateľ, ktorý sa chce poradiť, ako situáciu v súvislosti s dovolenkou zamestnancov riešiť zákonnou cestou.

Otázky sa týkajú napr. krátenia nároku na dovolenku pri znížení pracovného úväzku, preplatenia dovolenky pri skončení pracovného pomeru, nároku na dovolenku po skončení materskej dovolenky.

Najčastejšie porušenia ustanovení Zákonníka práce u zamestnávateľov v tejto oblasti sa za posledné roky podľa rezortu práce týkajú neurčenia plánu dovoleniek, porušenie povinnosti určiť čerpanie základnej výmery dovolenky, nevyplatenia náhrady mzdy za dovolenku pri skončení pracovného pomeru, ako aj nevyplatenia náhrady mzdy za vyčerpanú dovolenku.