Archív pre zančku: Firmy

Od 1. apríla 2022 môžu zamestnávatelia v prípade krízovej situácie žiadať o finančnú podporu zo systému skrátenej práce.

Ide o historicky prvý zákonný systém pomoci pre udržanie zamestnanosti a ochranu pracovných miest na Slovensku. Úrady práce a Ústredie práce už prijímajú prvé žiadosti.

Podanie žiadosti na príslušný správny orgán v lehote

Prijímateľom žiadosti o podporu v čase skrátenej práce je príslušný úrad práce alebo ústredie práce v závislosti od vonkajšieho faktora.

V prípade mimoriadnej situácie, výnimočného alebo núdzového stavu, či mimoriadnej okolnosti o žiadosti rozhoduje príslušný úrad práce podľa sídla zamestnávateľa.

Ak je vonkajším faktorom okolnosť vyššej moci (napr. požiar), v tomto prípade sa žiadosť podáva na ústredie práce.

Žiadosť o poskytnutie podpory je možné podať na príslušný úrad práce/ústredie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o podporu.

Časti zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže mať viac častí podniku. Rozumie sa tým len organizačná zložka alebo prevádzkareň. Ak je časť podniku aj zamestnávateľom, žiadosť podáva sama za seba a vychádza sa z počtu zamestnancov tejto konkrétnej časti.

Ak časť podniku nie je zamestnávateľom, obmedzenie činnosti sa určuje v každej samostatne. Pre poskytnutie podpory je nevyhnutné, aby zamestnávateľ preukázal existenciu časti podniku zapísaním do príslušného registra (živnostenský alebo obchodný). Nepostačuje, aby zamestnávateľ určil organizačné zložky interným predpisom.

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

V zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora sa za takého partnera považuje prijímateľ finančných prostriedkov z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, v tomto prípade Sociálnej poisťovne.

Ak podpora prevyšuje hodnotu 100.000 €, zamestnávateľ má povinnosť zapísania v RPVS. Ak táto podmienka nie je splnená, podpora nemôže byť poskytnutá.

Agentúra dočasného zamestnávania

Zamestnanci agentúry vykonávajú svoju prácu na základe pracovného pomeru. To znamená, že sú priamo zamestnancami agentúry, aj keď vykonávajú prácu pre iného užívateľského zamestnávateľa.

Agentúra dočasného zamestnávania je po splnení zákonných podmienok oprávneným žiadateľom o podporu. Pri posúdení obmedzenia činnosti sa vychádza z celkového počtu zamestnancov agentúry.

Užívateľský zamestnávateľ nemá pracovníkov z agentúry v pracovnom pomere, preto nie je oprávneným žiadateľom podpory na týchto zamestnancov.

Kde nájsť viac informácií

Na webovej stránke www.skratenapraca.gov.sk nájdu zamestnávatelia a zamestnanci všetky potrebné informácie o tom ako systém skrátenej práce funguje, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú podmienky poskytnutia podpory, aká je výška podpory, aké informácie sa uvádzajú v žiadosti, často kladené otázky a tiež videá vysvetľujúce systém skrátenej práce. Na tejto webstránke sú dostupné aj žiadosti o podporu.

Zamestnávatelia môžu od 1. apríla tohto roka po splnení zákonných podmienok žiadať o podporu v čase skrátenej práce.

Jednou z podmienok oprávnenosti poskytovania podpory je existencia tzv. vonkajšieho faktora. Pričom platí, že má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť, ani mu predísť a má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom.

Za vonkajší faktor sa považuje najmä krízová situácia, ktorú vyhlasuje prezident SR alebo Vláda SR, a to mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav. V uvedených prípadoch o žiadosti rozhoduje príslušný úrad práce.

Vonkajším faktorom môže byť aj okolnosť vyššej moci, napr. požiar alebo povodeň. V tomto prípade sa žiadosť podáva na ústredie práce a bude o nej rozhodovať komisia zložená zo zástupcov ústredia, ministerstva financií a ministerstva hospodárstva.

Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu (vyhláseného na území SR), sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Mimoriadna situácia

Aktuálne je na území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s:

  • hromadným prílevom cudzincov spojeným s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine,
  • ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19.

Obe tieto krízové situácie možno považovať za vonkajší faktor, ak zamestnávateľ v ich dôsledku nemôže svojim zamestnancom prideľovať prácu.

Zamestnávateľ však musí preukázať akým spôsobom vyhlásená mimoriadna situácia obmedzila jeho prevádzkovú činnosť. V žiadosti uvedie konkrétne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré mali negatívny vplyv na prideľovanie práce. 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyhlásenia z dôvodu pandémie koronavírusu, môže ísť napríklad o obmedzenie činnosti športoviska, ktoré slúžilo ako očkovacie centrum.

Okolnosť vyššej moci

Ak v dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine dôjde k takej okolnosti, ktorá spĺňa všetky náležitosti vonkajšieho faktora, zamestnávateľ je oprávnený požiadať o podporu v čase skrátenej práce.

Aj v tomto prípade je však povinný dokladovať príčinnú súvislosť medzi vonkajším faktorom a obmedzením činnosti zamestnávateľa. Môže ísť napríklad o výpadok dodávok surovín v súvislosti s konfliktom na Ukrajine alebo zrušenie objednávok v rámci sankcií a embarga voči Rusku.

Za vonkajší faktor sa nepovažujú prirodzené pohyby na trhu, ako napríklad zvyšovanie cien energií. V dôsledku zvyšovania cien môžu zamestnávatelia zaznamenať znížený dopyt a s tým spojený pokles tržieb. Táto okolnosť však neoprávňuje zamestnávateľa poberať podporu v čase skrátenej práce.

V prípade akéhokoľvek vonkajšieho faktora je zamestnávateľ povinný k žiadosti predložiť dôkazy preukazujúce ako táto situácia negatívne ovplyvnila prideľovanie práce zamestnávateľom. 

Ak žiadateľ neuvedie konkrétne opatrenia dokazujúce túto príčinnú súvislosť alebo nedostatočne opíše ich negatívny vplyv na činnosť zamestnávateľa, úrad/ústredie ho vyzve k doplneniu žiadosti a preruší konanie.

Ak žiadateľ nepredloží doplnenie do 7 dní, podporu v čase skrátenej práce nie je možné poskytnúť. O poskytnutí podpory rozhodne úrad/ústredie do 10 dní od doručenia žiadosti.