, , , ,

Príspevok pri navýšení úrokov hypotéky: Detailné podmienky, dokumenty aj postupy

Od januára môžete žiadať o príspevok pri navýšení mesačnej splátky hypotéky. Má to však niekoľko háčikov. Nesmiete prekročiť určenú hranicu príjmov, nehnuteľnosť musí byť na vlastní bývanie a smolu máte, ak ste hypotéku refinancovali z jednej banky do druhej.

Od januára môžete žiadať o príspevok pri navýšení úrokovej sadzby hypotéky. Za rok 2023 bude možné príspevok po splnení nároku uplatniť v daňovom priznaní a nemusíte teda behať po úradoch. Budete len potrebovať potvrdenie z banky o náraste úrokovej sadzby.

V roku 2024 si už v prípade uplatnenia nároku na príspevok v prípade navýšenia úrokovej sadzby budete musieť žiadať o príspevok na kompenzáciu navýšenia úrokovej sadzby na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nevyhnete sa teda behaniu po úradoch a ani ceste do banky, ak doma nemáte úverovú zmluvu.

Kto je oprávnený žiadateľ?

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny budete musieť vydokladovať navýšenie mesačnej splátky v dôsledku navýšenia úrokovej sadzby hypotéky. Podmienkou je, že o hypotéku ste žiadali v minulom roku a muselo prísť k navýšeniu úrokovej sadzby.

Pokiaľ ste teda hypotéku riešili minulý rok, ale máte napríklad trojročnú fixáciu, tak sa na vás pomoc nevzťahuje. Hypotéku ste si brali už z vyššou úrokovou sadzbou a nárok na príspevok budete mať až po skončení fixácie. Nárok na príspevok nemáte ani vtedy, ak ste minulý rok pre navýšenie úrokovej sadzby hypotéku refinancovali do inej banky.

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá:  

 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník),
 • má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou.

Oprávneným žiadateľom môže byť dlžník alebo spoludlžník uvedený na zmluve o úvere na bývanie. Ak je viac oprávnených osôb (dlžník a spoludlžník), ktoré spĺňanú podmienky nároku na príspevok, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich. Inak povedané o príspevok si buď požiada dlžník alebo spoludlžník. O príspevok nemôžu žiadať obaja súčasne.

Už musí byť navýšená

Žiadosť je možné podať len v prípade splnenia podmienky, že mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie. To znamená, že ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať už od mesiaca január 2024.

Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu v roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo. Ak vám teda bude končiť fixácia napríklad v júni, tak o príspevok môžete žiadať až za po jej zvýšení.

Odporúčame: Štát od januára preplatí časť zaplatených úrokov. Ako môžete požiadať o podporu?

Nárok na príspevok

Žiadateľ musí splniť hranicu príjmu na poskytnutie príspevku. Pri posudzovaní nároku na príspevok sa započítavajú príjmy oprávnených osôb a úrady teda budú príjmy dlžníka a spoludlžníka spočítavať. Nevýhodu teda majú tí, ktorí si hypotéku brali bez spoludlžníka.

Na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje zdaniteľný príjem (hrubý príjem), ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) a osobitného základu dane z príjmov.

Príjmy nemusíte úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dokladovať. Informáciu o výške príjmov si úrady medzi sebou vymenia. Dokladovať príjem budete musieť len v prípade, keď váš príjem presiahne zákonom stanovené maximum.

Maximálne vo výške 1,6-násobku

Priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem.

Na účely vzniku nároku na príspevok sa posudzuje príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť, t.j. pre žiadosti podané v roku 2024 je to kalendárny rok 2022.

Príklad výpočtu príjmu:

 • Príjem dlžníka za rok 2022: 50.000,- Eur
 • Príjem spoludlžníka za rok 2022: 30.000,- Eur
 • Spolu za rok 2022: 80.000,- Eur
 • Priemerný príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2022: 80.000 / 12 mesiacov / 2 počet osôb na zmluve = 3.333,- Eur

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022 zverejnená Štatistickým úradom SR dosiahla hodnotu 1.304 eur, pričom 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje 2.086,40 eur. Príjem sa neposudzuje za minulý rok, keďže na začiatku roka ešte nepoznáme priemer príjmu za minulý rok.

Odporúčame: Často kladené otázky k poskytovaniu príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Aj pri vyššom príjme je šanca

Ak aj prekročíte hranicu príjmu, tak máte stále šancu na získanie príspevku. Vtedy vás úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyzve na doplnenie žiadosti. Budete musieť vydokladovať príjem za 6 mesiacov, ktoré predchádzajú žiadosti.

Ak priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza podaniu žiadosti prekročí vyššie ustanovenú hranicu príjmu, pre vznik nároku na príspevok bude zohľadňovaný priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (napr. ak žiadosť bude podaná v januári 2024 príjem bude posúdený za obdobie júl 2023 až december 2023). 

Príjem sa prehodnocuje v januári kalendárneho roka a platí do konca kalendárneho roka, v ktorom sa prehodnotil.

Len niektoré účely

Pokiaľ máte zmluvu o úvere uzatvorenú pred 1. januárom 2024, tak to ešte nezmenená, že máte automaticky nárok na príspevok. Ak ste splnili kritéria príjmu, tak ešte musíte v zmluve o úvere skontrolovať aj účel. Príspevok nemôžete využiť ak ste žiadali o neúčelovú hypotéku alebo účelom hypotéky bolo refinancovanie úverov. Šancu na príspevok máte len vtedy, keď ste spolu s refinancovaním hypotéku čerpali aj na ďalší z oprávnených účelov.

Účely úveru:

 • Kúpa domu alebo bytu,
 • výstavba (vrátanie zmeny už dokončenej stavby),
 • rekonštrukcia domu/bytu (rovnaké ako pri daňovom bonuse pre mladých).

Ak je účelom úverovej zmluvy úver na nehnuteľnosť určenú na trvalé bývanie a to aj v prípade, ak účelom úveru bola výstavba nehnuteľnosti, zmena dokončenej stavby (ak stavba ešte nebola skolaudovaná), tak môžete o príspevok žiadať.

Úver na bývanie bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, slúžiacu výlučne k vlastnému trvalému bývaniu:

 • oprávnenej osoby,
 • oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami, alebo
 • fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby.

Uvedenú skutočnosť žiadateľ v žiadosti o príspevok potvrdzuje čestným vyhlásením. Nemusíte teda úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dokladovať, že je nehnuteľnosť uvedená na úverovej zmluve skutočne obývaná. Štát si to vie však ľahko skontrolovať. Napríklad ak nehnuteľnosť prenajímate, tak podávate daňové priznanie a finančná správa má teda informáciu o prenajímaní nehnuteľnosti.

Nárok na príspevok vzniká iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie a na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy).

Úhrada mesačnej splátky

Oprávnenej osobe vzniká nárok na príspevok len v prípade, ak uhradila mesačnú splátku v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere na bývanie, pričom sa prihliada na omeškanie úhrady mesačnej splátky najviac do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala splatnosť mesačnej splátky.

Inak povedané – splátky musíte hradiť načas a riadne. Pokiaľ by ste s mesačnou splátkou meškali, tak by ste o príspevok mohli prísť. Banky budú totiž úradu práce, sociálnych vecí a rodiny posielať zoznam klientov, ktorí spĺňajú podmienky poskytnutia príspevku.

Výška príspevku

Výška príspevku je vždy maximálne do 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne.

Napríklad ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 300 eur, napr. z 200 eur na 500 eur, tak 75% z 300 eur je 225 eur. Príspevok bude poskytnutý v maximálne možnej výške a mesačne teda o úradu práce sociálnych vecí a rodiny dostanete 150 eur. Ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 60 eur, napr. zo 120 eur na 180 eur, tak 75% zo 60 eur je 45 eur a príspevok bude poskytnutý v sume 45 eur.

Informácie o úvere (napr. výšku referenčnej splátky, výšku mesačnej splátky, úhrada mesačnej splátky) úradu poskytne banka.

Výplata príspevku

Úrad vypláca príspevok mesačne pozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok. 

Dôležité je, že pri podaní žiadosti v mesiaci január 2024 a po splnení všetkých podmienok sa príspevok prvýkrát vyplatí najskôr 25.02.2024.

Úrad poukazuje príspevok oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, ktorý uvediete v žiadosti.

Ak zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ustanoví výšku príspevku 0 %, výplata príspevku sa v tomto rozpočtovom roku zastaví.

Predloženie žiadosti o spôsob jej vyplnenia

Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti oprávnenej osoby. Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou na adresu úradu podľa miesta pobytu žiadateľa.

Žiadosti:

Žiadosť je možné podať aj elektronicky so zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom cez portál slovensko.sk.

Žiadosť o príspevok obsahuje: 

 • meno, priezvisko (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • dátum narodenia (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • rodné číslo (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • adresu pobytu oprávnenej osoby,
 • číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, na ktorú má byť príspevok poukazovaný,
 • číslo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa žiada o príspevok, vrátane uvedenia dátumu uzavretia tejto zmluvy,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby, vrátane uvedenia vzťahu k oprávnenej osobe.

Povinnou prílohou žiadosti o príspevok je kópia zmluvy o úvere na bývanie.

V žiadosti je oprávnená osoba povinná uviesť svoje kompletné identifikačné údaje žiadateľa, ako aj spoludlžníka. Úrad upozornil žiadateľov, aby uvádzali presné identifikačné údaje, nakoľko nesprávne údaje môžu skomplikovať posudzovanie žiadosti.

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie oprávnenej osoby. Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, sú overované úradom z dostupných informačných systémov.

Nemíňajte ich

Pokiaľ už o štátnu pomoc požiadate, tak by ste ju nemali len tak minúť. Tak ako štát pomoc zaviedol ju môže kedykoľvek zrušiť. Stačí sa pozrieť na daňové zvýhodnenie investícii, ktoré ani nestihlo začať platiť a politici ho zrušili.

Mali by ste teda myslieť na tvorbu rezervy. Pokiaľ nemáte problém so splácaním hypotéky, tak si celý štátny príspevok odkladajte. Využiť ho potom budete môcť na zníženie výšky hypotéky pri výročí fixácie, keď je takáto splátka bez poplatku.

Peniaze, ktoré dostanete od štátu by ste nemali minúť na bežnú spotrebu. Je zrejmé, že sme už dosiahli alebo čoskoro dosiahneme vrchol úrokových sadzieb. Lenže tie nemusia klesnúť ani niekoľko nasledujúcich mesiacov alebo dokonca rokov.

Nemali by ste sa teda spoliehať na to, že vám po nejakom čase splátka klesne. Pri hypotéke by ste vždy mali myslieť na zadné vrátka a teda si vždy tvoriť rezervu na prípadné navýšenie mesačných nákladov na hypotéku.

2 komentárov

Spätné odkazy a spätné upozornenia

 1. […] schválili v závere minulého roka pomoc pre niektorých klientov bánk pomoc v podobe mesačného príspevku vo výške 150 eur. Lenže nárok na tento príspevok má svoje obmedzenia. Okrem výšky príjmov štát obmedzil aj […]

 2. […] Pomoc za rok 2023 si uplatňujete v daňovom priznaní. Podobná pomoc bude platiť aj v roku 2024, ale nebude sa uplatňovať v daňovom priznaní. Bude potrebné podať žiadosť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý samotnú žiadosť posúdi a rozhodne o nej. Opäť pôjde o maximálny príspevok 150 eur a vyplácať sa bude mesačne. […]

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *