,

Zamestnávatelia už môžu žiadať o podporu v čase skrátenej práce

Od 1. apríla 2022 môžu zamestnávatelia v prípade krízovej situácie žiadať o finančnú podporu zo systému skrátenej práce.

Ide o historicky prvý zákonný systém pomoci pre udržanie zamestnanosti a ochranu pracovných miest na Slovensku. Úrady práce a Ústredie práce už prijímajú prvé žiadosti.

Podanie žiadosti na príslušný správny orgán v lehote

Prijímateľom žiadosti o podporu v čase skrátenej práce je príslušný úrad práce alebo ústredie práce v závislosti od vonkajšieho faktora.

V prípade mimoriadnej situácie, výnimočného alebo núdzového stavu, či mimoriadnej okolnosti o žiadosti rozhoduje príslušný úrad práce podľa sídla zamestnávateľa.

Ak je vonkajším faktorom okolnosť vyššej moci (napr. požiar), v tomto prípade sa žiadosť podáva na ústredie práce.

Žiadosť o poskytnutie podpory je možné podať na príslušný úrad práce/ústredie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o podporu.

Časti zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže mať viac častí podniku. Rozumie sa tým len organizačná zložka alebo prevádzkareň. Ak je časť podniku aj zamestnávateľom, žiadosť podáva sama za seba a vychádza sa z počtu zamestnancov tejto konkrétnej časti.

Ak časť podniku nie je zamestnávateľom, obmedzenie činnosti sa určuje v každej samostatne. Pre poskytnutie podpory je nevyhnutné, aby zamestnávateľ preukázal existenciu časti podniku zapísaním do príslušného registra (živnostenský alebo obchodný). Nepostačuje, aby zamestnávateľ určil organizačné zložky interným predpisom.

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

V zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora sa za takého partnera považuje prijímateľ finančných prostriedkov z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, v tomto prípade Sociálnej poisťovne.

Ak podpora prevyšuje hodnotu 100.000 €, zamestnávateľ má povinnosť zapísania v RPVS. Ak táto podmienka nie je splnená, podpora nemôže byť poskytnutá.

Agentúra dočasného zamestnávania

Zamestnanci agentúry vykonávajú svoju prácu na základe pracovného pomeru. To znamená, že sú priamo zamestnancami agentúry, aj keď vykonávajú prácu pre iného užívateľského zamestnávateľa.

Agentúra dočasného zamestnávania je po splnení zákonných podmienok oprávneným žiadateľom o podporu. Pri posúdení obmedzenia činnosti sa vychádza z celkového počtu zamestnancov agentúry.

Užívateľský zamestnávateľ nemá pracovníkov z agentúry v pracovnom pomere, preto nie je oprávneným žiadateľom podpory na týchto zamestnancov.

Kde nájsť viac informácií

Na webovej stránke www.skratenapraca.gov.sk nájdu zamestnávatelia a zamestnanci všetky potrebné informácie o tom ako systém skrátenej práce funguje, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú podmienky poskytnutia podpory, aká je výška podpory, aké informácie sa uvádzajú v žiadosti, často kladené otázky a tiež videá vysvetľujúce systém skrátenej práce. Na tejto webstránke sú dostupné aj žiadosti o podporu.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *